PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Certifikácia

Každý záujemca o zavedenie normy GLOBALG.A.P.® by mal postupovať nasledovne:

 • kontaktovať akreditovanú inštitúciu, alebo povereného inšpektora – zamestnanci ZAS s.r.o. so sídlom v Nitre sú poverení inšpektori certifikovanou spoločnosťou Lacon GmbH Rakúsko; na základe poverenia sú oprávnení vykonávať audit u žiadateľov o GLOBALG.A.P.®,
 • vyplniť prihlášku na certifikáciu,
 • uzatvoriť zmluvu o certifikácii,
 • uskutočniť interný audit predpísaným spôsobom,
 • úspešne absolvovať externý certifikačný audit povereným inšpektorom (100 % splnenie kritických povinných kritérií, min. 95 % splnenie nepovinných kritických kritérií). 
   

kontaktovať akreditovanú inštitúciu, alebo povereného inšpektora – zamestnanci so sídlom v Nitre sú poverení inšpektori certifikovanou spoločnosťou ; na základe poverenia sú oprávnení vykonávať audit u žiadateľov o certifikát GLOBALG.A.P.


ZAS s.r.o. Vám okrem externého auditu poskytne nasledovné služby:

 •  informácie pri rozhodovacom procese pred certifikáciou,
 • zabezpečenie potrebných dokumentov, ako sú základné pravidlá, kontrolné body, checklist a pod. v slovenskom jazyku,
 • zabezpečenie zmlúv a koordináciu zmluvných vzťahov medzi žiadateľom a certifikačnou inštitúciou Lacon GmbH,
 • realizáciu externej kontroly a vypracovanie záverečnej správy,
 • zabezpečí vyhotovenie certifikátu po úspešnej kontrole,
 • zabezpečí vedenie dát o žiadateľovi v elektronickej forme podľa požiadaviek databázy GLOBALG.A.P.®,
 • kontinuálne informácie počas doby platnosti certifikátu. 

   

Dĺžka certifikačného auditu a výška nákladov: 
Ak je žiadateľ pripravený, tak je potrebné uskutočniť jednu predkontrolu a záverečný certifikačný audit prostredníctvom povereného audítora od akreditovanej spoločnosti Lacon GmbH. Z dôvodu presnej špecifikácie počtu predkontrol a presnej kalkulácie nákladov je potrebné osobné stretnutie s kontrolovaným subjektom. V prípade, že je žiadateľ pripravený, absolvuje certifikačný audit v priebehu jedného dňa. Pri väčšom počte žiadateľov je možné poskytnúť zľavu. 

Príprava na uskutočnenie certifikačného auditu: 
Vychádzajúc z doterajších skúseností je výhodné žiadateľov o GLOBALG.A.P.® pripraviť na certifikačný audit. Všetkých žiadateľov, ktorí úspešne absolvovali certifikačný audit pripravovalo procesne a dokumentačne v SR Združenie agropodnikateľov Slovenska so sídlom v Nitre. V prípade, že máte záujem o poradenstvo, združenie Vám zašle ponuku na poskytovanie poradenstva. V cene za poradenstvo je zahrnutý aj certifikačný audit vrátane licenčných poplatkov za vystavenie certifikátu. 

Kto môže získať GLOBALG.A.P.® certifikát ?

 • individuálni prvovýrobcovia (Option 1) po splnení kritérií na uznanie; prvovýrobca je povinný uskutočniť raz ročne interný audit, absolvovať externú kontrolu; u minimálne 10% všetkých registrovaných prvovýrobcov sa vykonáva neohlásená kontrola; audit a kontrolu uskutočňujú akreditované certifikačné organizácie (napr. LACON GmbH, Agrar-Control GmbH, SGS Germany GmbH) prostredníctvom externých (napr. ZAS s.r.o. Nitra) a interných audítorov
 • organizácie výrobcov (OV) (Option 2) po splnení kritérií na uznanie; interný audit musí byť uskutočnený u všetkých registrovaných členov OOV; externý audit pozostáva z ročnej systémovej kontroly a opakovanej kontroly všetkých registrovaných členov na viacerých miestach; 
  kritéria pre OOV: uzatvorené zmluvy so všetkými členmi, interný systém kvality, zoznam všetkých členova zoznam registrovaných členov, určenie zodpovedného zástupcu, právna subjektivita.
 • Benchmarking (Option 3 a 4) o získanie certifikátu môžu požiadať vlastníci iných národných alebo vnútropodnikových normatívnych dokumentov; porovnanie normatívnych dokumentov so smernicami GLOBALG.A.P.®, všetky registrované prevádzky a prvovýrobcovia sú povinní dodržiavať GLOBALG.A.P.® dokumenty

 • OV – skupina prvovýrobcov, nositeľom certifikátu je OV ako právnická osoba
 • QMS – interná kontrola systému manažérstva kvality podľa podľa požiadaviek GlobalGAP-u 
  • Kontrola prostredníctvom interného kontrolóra minimálne raz ročne
  • Pri kontrole musí byť použitý QMS – checklist
 • Interná kontrola členov OV 
  • Prostredníctvom interného inšpektora OV alebo externého certifikačného miesta min. raz ročne.
  • Pri kontrole musí byť použitý GLOBALG.A.P.® checklist

 • QMS – externý audit systému manažérstva kvality 
  • Kontrola prostredníctvom akreditovaného certifikačného miesta
  • Pri kontrole musí byť použitý QMS – checklist
 • Externá kontrola producentov OV 
  • Raz ročne
  • Počet kontrolovaných producentov OV sa určí √n, n- počet členov
  • Neohlásená kontrola u 10 % všetkých registrovaných OV v rámci certifikačného miesta.

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK