PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Posúdenie podniku v oblasti CC a AEO

Poskytovanie poradenstva pre subjekty podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

 

Motto: "Kvalitné poradenstvo pomôže znížiť riziko sankcie"

 

 

Vážení poľnohospodári,

v nadväznosti na naše skúsenosti v tvorbe projektov z EÚ fondov a v oblasti poradenstva pre krížové plnenie z Programu rozvoja vidieka, Vám ponúkame poradenské služby zamerané na posúdenie Vášho hospodárenia tak, aby ste nemuseli vrátiť získané dotácie (SAPS, ANC, AEO, národné platby).

Naším cieľom je poskytnúť Vám poradenstvo formou auditu hospodárenia vášho podniku v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci našej spoločnosti (ZAS s.r.o.) majú platný certifikát pôdohospodárskeho poradcu. Audit sa uskutočňuje priamo vo Vašom podniku, t. j. má formu individuálneho poradenstva a následného návrhu na riešenie problémov a zistených nedostatkov.

 

Odborné individuálne poradenstvo zahŕňa nasledovné oblasti:

1. posúdenie správnosti hospodárenia podniku z hľadiska plnenia požiadaviek krížového plnenia (Cross compliance), ktoré zahŕňa:

§   dodržiavanie požiadaviek hospodárenia (PH 1 až 13), a

§   dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (DPEP 1 až 7),

v súlade s NV SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

2. poradenstvo pre poľnohospodárov zaradených v  agroenvironmentálno-klimatických opatreniach, (napr. integrovaná produkcia) a v ekologickom poľnohospodárstve,

v súlade s NV SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k niektorým ustanoveniam NV SR č. 75/2015 Z. z.

 

Od 01.01.2009, kedy sa zaviedlo krížové plnenie do praxe, pracovníci PPA, ÚKSUPu a ŠVPS SR uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek CC. Sankcie za porušenie týchto požiadaviek sa pohybujú od 1 % do 5 % z výšky ročných dotácií (najmä v závislosti od miery a rozsahu porušenia).

 

Veríme, že naše rozhodnutie – poskytnúť Vám aktuálne informácie Vás pozitívne usmerní v rozhodovacích procesoch v poľnohospodárskej prvovýrobe Vášho podniku s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ.

 

„Nie je umenie dostať dotácie, umenie je dotácie nevracať“

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK