PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Služby v oblasti verejného obstarávania

Spoločnosť ZAS s.r.o. je spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poskytovania poradenských a konzultačných služieb najmä pre rezort pôdohospodárstva.

Naša spoločnosť stavia na skúsenostiach svojich zamestnancov v oblasti verejného obstarávania a je personálne ako aj technicky pripravená poskytovať  poradenské služby v tejto oblasti.

Pôsobnosť spoločnosti ZAS s.r.o. je úzko spätá s poskytovaním poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania hlavne pre organizácie v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva, ktoré sú úspešnými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho spoločenstva.

Ponúkame vám nasledovné služby v oblasti verejného obstarávania:

 • poskytovanie konzultácií počas celého procesu verejného obstarávania zahŕňajúce prípravu potrebnej dokumentácie (oznámenia, súťažné podklady a príslušná dokumentácia), riešenie revíznych postupov, ako aj poskytovanie kompletného priamo alebo nepriamo súvisiaceho poradenstva v oblasti verejného obstarávania.
 • vypracovanie súťažných podkladov, ponúk do verejného obstarávania, zápisníc
 • príprava dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním,
 • komunikácia s uchádzačmi/záujemcami,
 • ustanovenie komisie, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk,
 • zastupovanie uchádzača/záujemcu pri otváraní obálok, podávaní námietok a iné.
 • kompletné poradenstvo pri príprave alebo samotnej realizácii zadávania zákazky, či už formou verejného obstarávania alebo formou obchodnej verejnej súťaže,
 • zastupovanie klienta a komunikácia s účastníkmi zadávanej zákazky alebo príslušnými úradmi (napr. riadiaci orgán, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • garancia dodržiavania platnej legislatívy a zákonných postupov pri verejnom obstarávaní.
 • konzultácia k vyhláseným súťažiam,
 • analýza súťažných podkladov,
 • poradenstvo a dohľad pri príprave ponúk alebo cenových návrhov,
 • kontrola formálnej a vecnej stránky ponuky alebo cenového návrhu,
 • poradenstvo pri uplatnení revíznych postupov – príprava žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky,
 • zastupovanie klienta v komunikácii so zadávateľom zákazky alebo Úradom pre verejné obstarávanie

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK