PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Krížové plnenie / Cross Compliance (CC)

Poskytovanie poradenstva pre subjekty podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

 

Motto: "Kvalitné poradenstvo pomôže znížiť riziko sankcie"

 

 

Vážení poľnohospodári,

v nadväznosti na naše skúsenosti v tvorbe projektov z EÚ fondov a v oblasti poradenstva pre krížové plnenie z Programu rozvoja vidieka, Vám ponúkame poradenské služby zamerané na posúdenie Vášho hospodárenia tak, aby ste nemuseli vrátiť získané dotácie (SAPS, LFA, AEO, národné platby).

Naším cieľom je poskytnúť Vám poradenstvo formou auditu hospodárenia vášho podniku orientovaného na konkrétne plnenie požiadaviek hospodárenia (GAEC, PH) v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci našej organizácie (ZAS s.r.o.) majú platný certifikát pôdohospodárskeho poradcu. Audit bude uskutočnený priamo vo Vašom podniku, t. j. bude mať formu individuálneho poradenstva a následného návrhu na riešenie problémov a zistených nedostatkov.

 

Obsahom odborného individuálneho poradenstva bude:

  • posúdenie správnosti hospodárenia podniku predovšetkým z hľadiska plnenia požiadaviek krížového plnenia (Cross compliance - CC), ktoré zahŕňa:
    • dodržiavanie povinných požiadaviek hospodárenia (PH 1 až PH 18), a
    • dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC)
  • kompletné poradenstvo pre poľnohospodárov zaradených v AEO (napr. integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo a.i.)
  • pomoc pri príprave podkladov do jednotnej žiadosti o platbu, ako aj poradenstvo pri získavaní predpísaných príloh k žiadosti.
  • poradenstvo pri vedení príslušnej dokumentácie vyplývajúcej z aktuálnej legislatívy
  • spracovanie nápravných opatrení a odporúčaní

 

Od 01.01.2009, kedy sa zaviedlo krížové plnenie do praxe, pracovníci PPA, ÚKSUPu a ŠVPS SR uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek CC. Sankcie za porušenie týchto požiadaviek sa pohybujú od 1 % do 5 % z výšky ročných dotácií (najmä v závislosti od miery a rozsahu porušenia).

 

Veríme, že naše rozhodnutie – poskytnúť Vám aktuálne informácie Vás pozitívne usmerní v rozhodovacích procesoch v poľnohospodárskej prvovýrobe Vášho podniku s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ.

 

 

„Nie je umenie dostať dotácie, umenie je dotácie nevracať“

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK