PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Požiadavky hospodárenia (PH)

V mesiaci november 2009, október 2010 a marec 2011 Združenie agropodnikateľov Slovenska

 

zrealizovalo vzdelávaciu aktivitu zameranú naZvyšovanie kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín
(číslo potvrdenia o akreditácii 2560/2007/459/1)

 


Vzdelávacia aktivita akreditovaná Ministerstvom školstva SR sa uskutočnila v rámci vzdelávacieho projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 1.6. s názvom: Poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín.
V roku 2009 sme účastníkov vzdelávania rozdelili do 2 skupín, pričom prvá časť vzdelávania sa realizovala v novembri 2009 v Penzióne Fontána For You, Bešeňová; druhá časť sa zrealizovala v hoteli Seasons AquaCity Poprad.
V októbri 2010 sa opätovne zrealizovalo vzdelávanie pre ďalších prvovýrobcov v AquaCity Poprad; v marci 2011 sa uskutočnilo vzdelávanie v Penzióne Fontána For You, Bešeňová. 

 

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity:

 • Charakteristika štandardov kvality a dôvody ich zavádzania u prvovýrobcov a spracovateľov.
 • Skúsenosti so štandardom kvality a s normou GLOBALGAP v Európe i vo svete.
 • Základné pravidlá, normatívne GLOBALGAP dokumenty, kontrolné body GLOBALGAP, kritéria ich plnenia – všeobecné požiadavky.
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – všetky typy fariem
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – poľné plodiny
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – ovocie a zelenina
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – obilniny, olejniny
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – okrasné rastliny a kvety
 • IFA normatívne GLOBALGAP dokumenty – hovädzí dobytok, ošípané a ryby
 • Preukázanie plnenia kritérií v praxi, vzorová dokumentácia, vzorové formuláre, prípadové štúdie.
 • Exkurzia na poľnohospodárskom podniku, ktorý je vlastníkom GLOBALGAP certifikátu, uskutočnenie internej kontroly podľa kontrolného hárka.

 

Účastníci vzdelávacej aktivity boli oboznámení kontrolnými bodmi a kritériami plnenia normy GLOBALGAP, na príkladoch im boli vysvetlené spôsoby plnenia kritérií, ako viesť predpísanú dokumentáciu, a bola im ozrejmená tvorba záznamových formulárov a tabuliek.
Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnúť účastníkom informácie z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín prostredníctvom zavedenia štandardov zameraných na kvalitu a bezpečnosť produktov z primárneho sektora.
Všetkým účastníkom vzdelávacej aktivity boli poskytnuté písomné školiace materiály v oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity účastníci, ktorí boli aktívne účastní vzdelávania v plnom rozsahu (32 h), získali osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo zabezpečiť:

 • oboznámiť poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov so štandardami kvality podľa normy GLOBALGAP a dôvody ich zavedenia,
 • predstaviť skúsenosti so zavedením štandardov kvality podľa normy GLOBALGAP v Európe a vo svete,
 • vysvetliť normatívne GLOBALGAP dokumenty ako sú všeobecné nariadenia, kontrolné body a kritéria plnenia, kontrolný hárok,
 • vysvetliť ťažiská kontrolných bodov, najmä hygiena, dokumentácia manažmentu výroby, pozberovej úpravy a kvality, spätná vysledovateľnosť, GMO a pod.,
 • prakticky demonštrovať na vzorovej farme uplatňovanie štandardov v praxi,
 • oboznámiť cieľovú skupinu o postupe pri získavaní certifikátu GLOBALGAP, podmienkach získania certifikátu, dĺžke certifikačného procesu a obnove certifikátu,
 • predstaviť inštitúcie pre poradenstvo, certifikáciu a audit u žiadateľa o GLOBALGAP certifikát.

Súčasťou tejto vzdelávacej aktivity je informačná aktivita "Informačné technológie v poľnohospodárstve", ktorá sa bude pre poľnohospodárskych prvovýrobcov realizovať v decembri 2010 s nasledovným obsahom:

1.deň

• Význam a prínos využívania nových informačných technológií v poľnohospodárstve.
• Podstata geografického informačného systému (GIS) ako aj Globálneho pozičného systému (GPS) a jeho použitie v poľnohospodárstve.
• Ekonomické a ekologické aspekty využívania GIS a GPS v poľnohospodárstve.
• Technická podpora. Technické zariadenia a poľnohospodárska technika pracujúca na báze GPS.

2. deň

• Využitie systému GPS pre prehľadnejšie a efektívnejšie vedenie poľnohospodárskej výroby.
• Presná dokumentácia potreby hnojenia s podporou GPS.
• Optimalizácia hnojenia s podporou GPS.
• Efektívna aplikácia hnojív vzhľadom na variabilitu úrodnosti pozemkov poľnohospodárskeho podniku.
• Mapovanie variability úrodnosti pozemkov.

3. deň

• Základné aspekty používania zariadení GPS, základy používania prenosných počítačov PDA a mobilných telefónov MDA s GPS podporou.
• Simulácia mapovania bodových, líniových a plošných objektov pre prehľadnejšie a efektívnejšie vedenie záznamov o agrotechnických operáciách.
• Vedenie a správa poľnohospodárskeho podniku v prostredí GIS. Grafická dokumentácia pozemkov, osevu, výkonov agrotechnických operácií, kontrola zmeny hraníc parciel, kontrola pohybu techniky.

4. deň

• Interpretácia a využitie mapových podkladov získaných GPS mapovaním v prostredí GIS, ako aj využitím voľne postupných internetových podkladov a aplikácií.
• Tvorba počítačových máp hraníc pozemkov ako aj celých podnikov, máp obsahu živín a aplikačných máp.
• Použitie systému GPS priamo v terénnych podmienkach. Mapovanie hraníc pozemkov, plodinových predelení, výkonov techniky.
• Obsluha riadiacich GPS systémov v poľnohospodárskej technike. Ovládanie činnosti strojov systémom GPS. Navádzanie pohybu techniky.

Lektor:
Ing. Pavol Halaj, PhD.

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK