PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Posúdenie podniku v oblasti CC a AEO

Posúdenie hospodárenia a súvisiacej dokumentácie u subjektov podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe

Vážení poľnohospodári,

v nadväznosti na naše skúsenosti v tvorbe projektov z EÚ fondov a v oblasti poradenstva pre krížové plnenie z Programu rozvoja vidieka, Vám ponúkame poradenské služby zamerané na posúdenie Vášho hospodárenia a súvisiacej dokumentácie tak, aby ste nemuseli vrátiť získané dotácie (SAPS, ANC, AEO, národné platby).

Naším cieľom je poskytnúť Vám poradenstvo formou auditu hospodárenia vášho podniku v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci našej spoločnosti (ZAS s.r.o.) majú platný certifikát pôdohospodárskeho poradcu. Audit sa uskutočňuje priamo vo Vašom podniku, t.j. má formu individuálneho poradenstva a následného návrhu na riešenie problémov a zistených nedostatkov.

Odborné individuálne poradenstvo zahŕňa nasledovné oblasti:

  1. posúdenie správnosti hospodárenia podniku z hľadiska plnenia požiadaviek krížového plnenia (Cross compliance), ktoré zahŕňa:
  2. dodržiavanie požiadaviek hospodárenia (PH 1 až 13), a
  3. dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (DPEP 1 až 7), v súlade s NV SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
  4. poradenstvo pre poľnohospodárov zaradených v agroenvironmentálno-klimatických opatreniach, (napr. integrovaná produkcia) a v ekologickom poľnohospodárstve, v súlade s NV SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k niektorým ustanoveniam NV SR č. 75/2015 Z. z.

Od 01.01.2009, kedy sa zaviedlo krížové plnenie do praxe, pracovníci PPA, ÚKSUPu a ŠVPS SR uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek CC. Sankcie za porušenie týchto požiadaviek sa pohybujú od 1 % do 5 % z výšky ročných dotácií. 

Veríme, že naše rozhodnutie – poskytnúť Vám aktuálne informácie Vás pozitívne usmerní v rozhodovacích procesoch v poľnohospodárskej prvovýrobe Vášho podniku s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ.

 Kvalitné poradenstvo pomôže znížiť riziko sankcie. Nie je umenie dostať dotácie, umenie je dotácie nevracať

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK