PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Informácie o štandarde

Základné informácie o štandarde IFA GLOBALG.A.P.

Štandardy GAP (GAP - Good Agricultural Practice/Správna farmárska prax) sú súkromnoprávne štandardy pre správne poľnohospodárske postupy, ktoré zostavila skupina popredných európskych obchodných firiem s cieľom zlúčiť, harmonizovať a prehľadne usporiadať všetky poľnohospodárske štandardy, ktoré už existujú a ktoré sa používajú v rôznych kútoch sveta. Tieto štandardy zahŕňajú požiadavky na bezpečnosť potravín, ochranu práce, ochranu zvierat a životného prostredia.

Rozsah certifikácie

Štandardy GLOBALG.A.P. - Štandard IFA (Integrated Farm Assurance) sa vzťahujú k certifikácii celého poľnohospodárskeho výrobného procesu od momentu nákupu osiva/sadby, resp. vstupu zvieraťa do výrobného procesu, až nespracovaný produkt. Certifikácia výrobného procesu zaručuje, že certifikát získajú len také postupy a výrobky, ktoré dosiahli určitú zhodu so zavedenou správnou farmárskou praxou (G.A.P.) uvedenou v normatívnych dokumentoch GLOBALG.A.P.

Dokument IFA – Kontrolné body a kritéria zhody je rozdelený do rôznych modulov. Každý z modulov sa zoberá odlišnou oblasťou alebo stupňom činnosti na produkčnom mieste. Certifikát GLOBALG.A.P. je možné získať na nasledovné oblasti:

 • rastlinná produkcia, produkčný smer: ovocie a zelenina, poľné plodiny, kvetiny a okrasné dreviny, rastlinný množiteľský materiál, čaj
 • živočíšna produkcia, produkčný smer: dobytok a ovce, dojnice, ošípané, teľatá a mladý dobytok, hydina)
 • Aquakultúry (ryby, mäkkýši a kôrovce)

Cieľové skupiny na certifikáciu podľa štandardov IFA (GLOBALG.A.P.)

Certifikácia podľa GLOBALG.A.P. je určená pre všetky poľnohospodárske podniky, ktoré chcú svoju produkciu ponúkať najmä veľkým obchodným reťazcom, keďže tieto spravidla požadujú predložiť certifikáciu podľa štandardov IFA (GLOBALG.A.P.) ešte pred začatím dodávok.

Pretože aplikácia štandardov IFA (GLOBALG.A.P.)  zvyšuje bezpečnosť potravín a ich vysledovateľnosť v rámci podniku, je táto certifikácia vhodná aj pre podniky, ktoré chcú zaviesť nový alebo zlepšiť už existujúci vnútropodnikový manažment kvality.

Veľká časť požiadaviek, ktoré musia byť splnené pre certifikáciu podľa štandardov IFA (GLOBALG.A.P.), je obsahom národnej legislatívy a legislatívy EU (napr., krížové plnenie - Cross Compliance, zákon o hnojivách, zákon o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon o veterinárnej starostlivosti, zákon o potravinách, zákon o ekologickom poľnohospodárstve a pod.). Pokiaľ sú právne predpisy týkajúce sa kontrolných bodov a kritérií zhody prísnejšie než GLOBALG.A.P. tak majú prednosť pred GLOBALG.A.P.. Pokiaľ právne predpisy neexistujú alebo sú miernejšie, GLOBALG.A.P. zabezpečuje minimálne prijateľnú úroveň zhody. 

Certifikácia podľa štandardov IFA (GLOBALG.A.P.) je zaujímavá nie len z hľadiska predaja výrobkov veľkým obchodným reťazcom, ale aj z hľadiska preukázania plnenia zákonných požiadaviek v rámci štátneho dozoru.

Nositeľom certifikátu môže byť:

 • individuálny producent/poľnohospodár – Variant 1
 • skupina producentov/poľnohospodárov – Variant 2

Certifikácia nie je možná v prípade, že žiadateľ nevykonáva poľnohospodársku činnosť v oblasti certifikácie (obchodníci, strediska pozberovej úpravy, obchodné reťazce a pod.)

Normatívne/záväzné dokumenty GLOBALG.A.P:

 • Základné pravidlá GLOBALG.A.P. pre integrované poľnohospodárske podniky (Integrated Farm Assurance - General Regulations V5)
 • Kontrolné body a kritéria zhody (Integrated Farm Assurance - Control Points and Compliance Criteria V5)
 • kontrolné hárky (Integrated Farm Assurance – Checklist V5)

Normatívne dokumenty je možné stiahnuť na stránke www.globalgap.org

Postup/výkon auditu podľa štandardov IFA (GLOBALG.A.P.) pre produkčný smer ovocie a zelenina

V rámci auditu/kontroly GLOBALGAP a následnej certifikácie sa audítor zameriava na to, či poľnohospodársky podnik spĺňa všetky požiadavky uvedené kontrolných hárkoch GLOBALG.A.P. (tzv. čeklist). Audit sa uskutočňuje priamo v poľnohospodárskom podniku a zahŕňa posúdenie zhody procesov a dokumentácie s kontrolným bodom čeklistu. Čeklist obsahuje tri moduly:

 1. Spoločné požiadavky pre všetky poľnohospodárske podniky (AF). V rámci tohto modulu sa posudzuje: história stanovišťa a hospodárenia, vedenie záznamov a interné kontroly/vnútorné kontroly, hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku ako aj sociálne záujmy, subdodávatelia, manažment odpadov a škodlivých látok, recyklácia a opakované použitie, ochrana prírody, sťažnosti, stiahnutie výrobkov/postup spätného stiahnutia, ochrana potravín (nevzťahuje sa na kvety a okrasné plodiny), GLOBALG.A.P. status, použitie loga, spätná vysledovateľnosť a segregácia produktov, bilancia množstiev, vyhlásenia o bezpečnosti potravín, zamedzenie podvodov s potravinami
 2. Rastlinná produkcia (CB). V rámci tohto modulu sa posudzuje: spätná vysledovateľnosť, množiteľský materiál, obhospodarovanie pôdy a udržateľnosť, hnojenie, manažment vody, integrovaná ochrana, prípravky na ochranu rastlín, zariadenia ovplyvňujúce bezpečnosť potravín a ŽP.
 3. Ovocie a zelenina (FV). V rámci tohto modulu sa posudzuje: obhospodarovanie stanovišťa, obhospodarovanie pôdy, substráty, činnosti pred zberom úrody, zber a činnosti po zbere úrody (aktivity pozberovej úpravy)

Externý audit audítorom môže byť vykonaný najskôr po 3 mesiacoch hospodárenia podľa štandardov GLOBALGAP a po realizácií všetkých nutných opatrení. Spravidla sa prvá externá kontrola realizuje v období zberu produktu, ktorý chce podnik certifikovať. Pri ďalších vykonávaných  kontrolách postačuje skontrolovať aspoň jednu kultúru z certifikovanej oblasti, ktorá sa nachádza v podniku (na poli, v sklade atď.). Ak je zber registrovaného produktu v čase výkonu auditu ukončený, nie je možné uskutočniť externú kontrolu.

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK

We use cookies
Čo sú súbory cookie? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Ako používame súbory cookie? Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese
Ok